Back

Õppetöö eesmärgid õppeaastal 2023-2024:

  1. Kooli õppekava vastavusse viimine riikliku õppekavaga alates 1.09.2024. 

  1. Ennastjuhtiva õppija kujundamine, rakendades formaalset ja mitteformaalset õpet ning iseseisva õppija päevi.

  1. Lõimitud ainetundide läbiviimine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatustööst. 

  1. Kooli 30.sünnipäeva tähistamine.