Back
ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD ÕPPEAASTAL 2023/2024

14. september 2023
05. jaanuar 2024
07. juuni 2024
13.juuni 2024
19.juuni 2024
29. august 2024

Õppenõukogude põhiteemad on:
 1. Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • oma esindajate valimine kooli hoolekogusse uuel õppeaastal;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks;
 • sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks;
 • õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;
 1. Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega:
 • vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine;
 • õpilasega tema käitumise arutamine;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine;
 1. Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:
 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 • õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.